OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

(wersja na dzień 01.12.2021 r.)

I. DANE OSOBOWE

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności.

1. Co to są dane osobowe ?

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak jej imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

2. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku ?

Są to dane, które przekazują nam nasi Klienci, Kontrahenci, Współpracownicy oraz Pracownicy w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem. Dane te są przez nas przetwarzane. 

3. Co to znaczy przetwarzanie danych ?

Przetwarzanie danych to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak również działaniem pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Kto jest Administratorem Danych (to znaczy ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?

Współadmnistratorami Państwa danych osobowych są osoby fizyczne wspólnie prowadzące niniejszą platformę informatyczną sygnalistainfo.pl, służącą do obsługi zgłoszeń przypadków naruszenia prawa Unii Europejskiej dokonywanych zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. przez osoby fizyczne (tak zwanych whistleblowerów), Są to:

Marek Mróz i Piotr Bucior

wspólnie prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Biuro Obsługi Firm Pio-Mar s.c. Piotr Bucior & Marek Mróz, z siedzibą przy ul. Broniewskiego 35, 83-110 Tczew, NIP: 5932595431, REGON: 221910700.

Strona internetowa: www.biuropiomar.pl

Jerzy Gerszewski i Sławomir Rzepecki

wspólnie prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Biuro Doradczo-Usługowe OIN Jerzy Gerszewski, Sławomir Rzepecki spółka cywilna z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 18/215a, 85-231 Bydgoszcz, NIP: 9671421727, REGON: 380926622.

Strona internetowa: https://www.oin24.pl/

Edward Dybowski

prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowo Szkoleniowy BHP Edward Dybowski, z siedzibą przy ul. Neptuna 8b, 83-010 Straszyn, NIP:7431159571, REGON: 170973021

Strona internetowa: www.zsubhp.pl

W wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych  z poszczególnymi Administratorami Danych można kontaktować się korespondencyjnie lub pocztą elektroniczną: 

Biuro Obsługi Firm Pio-Mar s.c. Piotr Bucior & Marek Mróz

ul. Broniewskiego 35,

83-110 Tczew

biuro@sygnalistainfo.pl

Biuro Doradczo-Usługowe OIN Jerzy Gerszewski, Sławomir Rzepecki spółka cywilna

ul. Królowej Jadwigi 18/215a,

85-231 Bydgoszcz

iod@oin24.pl

Zakład Usługowo Szkoleniowy BHP Edward Dybowski

ul. Neptuna 8b,

83-010 Straszyn

biuro@zsubhp.pl

5. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub inne pozwalające na to zapisy prawne, zgodne z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 119/1) – określanym jako „RODO”.

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • jesteś osobą dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa Unii Europejskiej poprzez naszą aplikację sygnalistainfo.pl lub inny przyjęty przez administratora kanał komunikacji, Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. Jeżeli 9 ust. 2 lit. b i art. 10 RODO – przetwarzanie jest niezbędne do niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator Danych, korzystający z naszej aplikacji. 

 • Jeżeli jesteś naszym Klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług lub produktów, Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby,  przed zawarciem umowy. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie swoje dane przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym.

 • Jeżeli korzystasz z naszych usług lub zakupujesz nasze produkty w akademii szkoleniowej, możemy przetwarzać Twoje dane w celu wystawienia faktury, i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 • Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów lub bezpieczeństwa sieci i informacji. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes, a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 • Jeśli korzystasz z naszego newslettera – jest to nasz prawnie uzasadniony interes, a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz udzielonej przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 • Jeśli kontaktujesz się z nami poprzez naszą stronę internetową, za pośrednictwem formularza kontaktowego,  Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie udzielonej zgody na kontakt.

 • Jeśli wchodzisz w interakcję z naszymi profilami społecznościowymi na portalach Facebook, Youtube, Instagram i LinkedIn albo przeglądasz nasze strony internetowe – www.biuropiomar.pl , www.oin24.pl , lub www.zsubhp.pl  oraz ich podstrony,  gdzie wykorzystywane są pliki cookies – przetwarzamy w celu poprawy jakości naszych usług informacje statystyczne dotyczące korzystania ze strony internetowej, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Twoje dane są przetwarzane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6. Komu przekazujemy Twoje dane ?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom hostingowym gdzie utrzymujemy niniejszą stronę lub podwykonawcom oferowanych przez nas naszych usług. Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionych do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. ZUS, US oraz sądy lub organy ścigania. W niektórych przypadkach udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które zezwala im na takie żądanie.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych czy też przepisy dotyczące rachunkowości lub księgowości.

Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w innym celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

8. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:

 • żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,

 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

 • żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO, lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,

 • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, do którego link zamieściliśmy powyżej.

Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie. Przykładowo jeśli zażądasz usunięcia swoich danych przesłanych w zgłoszeniu naruszenia prawa,  niezwłocznie je usuniemy z bazy. Jednak  jeśli Twoje zgłoszenie stało się podstawą do wszczęcia postępowania karnego lub karno-skarbowego prowadzonego przez uprawnione do tego organy, będziemy musieli je zgodnie z przepisami  zachować jako materiał dowodowy.

Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, to znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

Pamiętaj iż na naszej stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Nie odpowiadamy za treści przekazywane przez te strony, a Ty jako Użytkownik zobowiązany jesteś do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

10. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Współadministratorzy co do zasady nie przewidują przekazywania danych do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jednak z uwagi na zamieszczenie na stronach internetowych wtyczek do naszych kont prowadzonych na portalach społecznościowych: Facebook, Youtube, Instagram oraz LinkedIn, dane użytkowników – w przypadku użycia tych wtyczek – mogą być przekazane poza EOG, do państw trzecich, które nie zapewniają identycznego poziomu ochrony danych osobowych, jaki gwarantuje RODO.

Informujemy, że właściciele poszczególnych portali społecznościowych deklarują, iż w przypadku ewentualnego transferu danych osobowych poza EOG, będzie to realizowane na podstawie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,  zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO lub innych równoważnych mechanizmów przewidzianych w Rozdziale V RODO.

W celu otrzymania aktualnej i pełnej informacji na ten temat, każdorazowo należy zapoznać się ze szczegółowymi komunikatami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych przez poszczególne portale społecznościowe, zamieszczonymi na ich stronach internetowych. Dostępne są one po następującymi linkami:

Facebook Ireland Ltd.:  https://www.facebook.com/about/privacy

Youtube: https://policies.google.com/privacy 

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

11. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasza strona nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników, nadawców i odbiorców wiadomości oraz osób zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień o naszej działalności, w tym newslettera. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takie jak numery telefonów i adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz ofert handlowych.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani dokonywać zamówień lub subskrybować usług świadczonych przez naszą firmę, bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgody takiej będziemy wymagać w każdym przypadku, gdy uzyskamy wiedzę, że użytkownik jest osobą niepełnoletnią („dzieckiem”) w rozumieniu art. 8 RODO, to znaczy nie ma ukończonych 16 lat.

12. Jak chronimy Twoje dane?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy i współpracownicy posiadają wymagane upoważnienia, stosowne umowy o poufności lub powierzeniu przetwarzanych danych oraz mogą je przetwarzać w sposób ograniczony, to znaczy tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

Bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych drogą elektroniczną zapewnia stosowany przez nas 256-bitowy protokół bezpieczeństwa TLS, w wersji 1.2. Jego symbolem graficznym może być zielona kłódka wyświetlająca się w przeglądarce internetowej przy adresie naszej strony. Dzięki szyfrowaniu strony przed jej przesłaniem, możesz mieć pewność, iż wchodzisz na naszą stroną, która nie została w żaden sposób zmodyfikowana w trakcie, gdy podróżowała do Ciebie przez Internet.

Pamiętaj że Ty, jako Użytkownik, powinieneś jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować posiadane oprogramowanie.

II. PLIKI COOKIES

1. Czym są pliki cookies i do czego służą?

Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w Twoim urządzeniu i używane przez serwer do rozpoznania tego urządzenia przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym „wejściu” i „wyjściu” z strony. Cookies nie służą do ustalania Twojej tożsamości użytkowników, a jedynie Twojego urządzenia – m.in. po to, by po rozpoznaniu używanej przez Ciebie przeglądarki, wyświetlany obraz był jak najlepiej dopasowany do możliwości technicznych sprzętu (np. jego rozdzielczości) lub jego typu (wersja „stacjonarna” – desktopowa lub mobilna).

Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie Twoich zainteresowań i dostosowanie do nich stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam.

Cookies używają obecnie praktycznie wszystkie działające w Internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, blogi, sklepy internetowe, strony urzędów, czasopism i gazet, itd. Korzysta z nich także nasza strona.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl

2. Co robią cookies?

Generalnie działają one na następujących zasadach:

 • identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,

 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach,

 • nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twoich komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania,

 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,

 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,

 • na podstawie Twoich zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

3. Jakie są rodzaje plików cookies?

Zasadniczo wykorzystujemy 3 podstawowe rodzaje cookies:

·         „Ciasteczka sesyjne” – (ang. session cookies) są tymczasowymi plikami, przechowywanymi w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia jej sesji (czyli do chwili zamknięcia przeglądarki). Te pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie. Po zamknięciu przeglądarki powinny być automatycznie usuwane z urządzenia, na którym oglądałeś stronę,

·         „Ciasteczka stałe” – (ang. persistent cookies) ułatwiają korzystanie z często odwiedzanych stron (np. zapamiętują ulubiony układ kolorystyczny, albo układ menu na Twoich ulubionych stronach). Pliki te przechowywane są w odpowiednim folderze przez dłuższy czas, który możesz regulować w ustawieniach używanej przeglądarki. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę, dane z tych ciasteczek są przekazywane na serwer. Ten typ plików cookie, z angielska jest czasem nazywany „śledzącymi” (tracking cookies),

·         „Ciasteczka zewnętrzne” – (ang. third parties cookies) – są plikami pochodzącymi zazwyczaj z serwerów reklamowych, serwerów wyszukujących itd., współpracujących z właścicielem danej strony. Dzięki nim wyświetlane reklamy są dostosowane do Twoich preferencji i zwyczajów, co w zamian niejednokrotnie pozwala na bezpłatne korzystanie z części zawartości serwisu. Z ich pomocą są również zliczane „kliknięcia” na reklamy, preferencje użytkowników i inne.

4. Czy musisz wyrazić zgodę na używanie przez nas cookies?

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz (zazwyczaj domyślnie mechanizm jest włączony). W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,

 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn,

 • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.,

 • blokowania lub usuwania cookies.

Informacje na temat możliwości włączenia i wyłączenia ciasteczek w najbardziej popularnych przeglądarkach znajdziesz pod następującymi linkami:

Pozostawienie przez Ciebie ustawień przeglądarki bez zmian oznacza zgodę na stosowanie przez nas ciasteczek. Ich blokowanie lub wyłączenie obsługi niektórych ich rodzajów może uniemożliwić Ci natomiast skorzystanie z pełnej funkcjonalności strony lub zakłócić jej poprawne funkcjonowanie.

5. Do czego wykorzystujemy cookies?

W ramach strony stosowane są zarówno ciasteczka sesyjne, jak ciasteczka stałe. Wykorzystujemy je w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie zawartości stron ich struktury i zawartości,

 • utrzymania sesji Użytkownika strony.

W celu poprawnego wyświetlania strony zbierane są następujące informacje: nazwa i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka, data i godzina wysłania żądania do serwera, IP z którego zostało wysłane żądanie, żądany URL. Dane te zbierane są w celu umożliwienia prawidłowej obsługi strony.

W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie analityki internetowej – Google Analytics, które  gromadzi dane oraz korzysta z własnych plików cookies zgodne z Polityką Prywatności firmy Google dostępną pod tym adresem.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane zbierane przez naszą stronę nie są ujawniane ani udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem właściwych organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego w związku z jego wszczęciem na złożony przez nas wniosek. Nastąpi to tylko wówczas, gdy podejmiesz jakieś działania niezgodne z prawem lub szkodliwe dla nas.

Administratorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w niniejszej polityce prywatności, zgodnie z obowiązującym prawem. Przyczyną zmian mogą być zmiany związane z rozwojem technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie lub też rozwój Strony poprzez nowe narzędzia administracyjne. Na górze strony znajduje się data publikacji niniejszej Polityki.