Poniżej znajdują się przyciski kierujące do systemu zgłoszeń nieprawidłowości Sygnalizator.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Twoje zgłoszenie w sposób automatyczny zostaje przydzielone do opiekuna właściwego dla danej firmy/kategorii której dotyczy zgłoszenie. Następnie jest analizowane i po ustalaniu ,że zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa,??

Zgodnie z Ustawą nr…. sygnalista/Zgłaszający   podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa. 

Zakres ochrony szczegółowo reguluje rozdział drugi załączonej ustawy.

Składając zgłoszenie nie ma potrzeby podawania danych mogących służyć identyfikacji sygnalisty. Można przesłać zgłoszenie całkowicie anonimowo nie podając żadnych danych, nawet adresu e-mail. Adres e-mail można podać w celu śledzenia procesu przebiegu zgłoszenia. Nasze oprogramowanie posiada funkcję anominizacji danych (usuwa adresy IP i mailowy ), któremu podlegają sprawy zakończone. 

Dana dotyczące sprawy mogą być przechowywane nie dłużej niż 5 lat.